Thanh Hóa tiếp tục chi 29 tỷ đồng cho 214 người nghỉ việc