Thanh Hoá: Thiệt hại không lớn do chủ động đối phó bão số 10