Thanh Hóa: Tai nạn nghiêm trọng làm 3 học sinh thương vong