Thanh Hóa: Lập 7 chốt kiểm soát ra vào tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19

Lên top