Thanh Hóa: Dựng lán làm nhà, 3 người bị phóng điện thương vong

Lên top