Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thành đoàn Hải Phòng thông tin về Đại hội đoàn thanh niên lần thứ XIII

Phó Bí thư TT Thành đoàn Hải Phòng thông tin về Đại hội - Ảnh TN
Phó Bí thư TT Thành đoàn Hải Phòng thông tin về Đại hội - Ảnh TN