Tham gia phòng chống dịch COVID-19: Loa phường lại cất tiếng

Loa phường phát huy tác dụng to lớn trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Loa phường phát huy tác dụng to lớn trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Loa phường phát huy tác dụng to lớn trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top