Thái Nguyên: Hoảng hốt vì nạn chó, mèo nghi dại hoành hành