Tạo sức bật cho mỗi cán bộ, công chức khi “chấm điểm” hằng tháng

Bộ phận một cửa của một phường trên địa bàn Hà Nội.
Bộ phận một cửa của một phường trên địa bàn Hà Nội.
Bộ phận một cửa của một phường trên địa bàn Hà Nội.
Lên top