Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch liên ngành ở cửa ngõ Đà Nẵng

Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch liên ngành ở cửa ngõ Đà Nẵng.
Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch liên ngành ở cửa ngõ Đà Nẵng.
Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch liên ngành ở cửa ngõ Đà Nẵng.
Lên top