Tại sao không giảm giá dịch vụ tại cảng biển?

Bộ Giao thông Vận tải không điều chỉnh giảm khung giá dịch vụ cho các hoạt động vận tải hàng hải. Ảnh ĐT
Bộ Giao thông Vận tải không điều chỉnh giảm khung giá dịch vụ cho các hoạt động vận tải hàng hải. Ảnh ĐT
Bộ Giao thông Vận tải không điều chỉnh giảm khung giá dịch vụ cho các hoạt động vận tải hàng hải. Ảnh ĐT
Lên top