Tai nạn hy hữu: Sạt núi bên kia sông, xóa sổ làng bên này