“Sống khỏe để yêu thương” và những điều còn mãi...