Sợ "tắc đường", dân thủ đô thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm