Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Số người sử dụng ma túy tổng hợp tăng đột biến

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị