Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sẽ trả hết nợ đọng nông thôn mới sau 2 năm