Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị lập khống hồ sơ rút ruột ngân sách:

Sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý

Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn bài trừ tảo hôn cho người dân miền núi. Ảnh: TL
Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn bài trừ tảo hôn cho người dân miền núi. Ảnh: TL
Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn bài trừ tảo hôn cho người dân miền núi. Ảnh: TL
Lên top