Sau mưa bão, Đà Nẵng huy động tổng lực, sẽ trắng đêm dọn dẹp chuẩn bị APEC