Sau 3 tháng, có gần 3.000 hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Gần 3.000 hồ sơ Đổi giấy phép lái xe trực tuyến được thực hiện tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh T.Vương
Gần 3.000 hồ sơ Đổi giấy phép lái xe trực tuyến được thực hiện tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh T.Vương
Gần 3.000 hồ sơ Đổi giấy phép lái xe trực tuyến được thực hiện tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh T.Vương
Lên top