Sắp xếp lô sạp ở chợ Đầm mới (Nha Trang): Nhiều biểu hiện tiêu cực

Việc di dời tiểu thương từ chợ Tròn vào chợ Đầm mới (Nha Trang, Khánh Hòa) đang tồn tại nhiều bất cập, tùy tiện. Ảnh: Nhiệt Băng
Việc di dời tiểu thương từ chợ Tròn vào chợ Đầm mới (Nha Trang, Khánh Hòa) đang tồn tại nhiều bất cập, tùy tiện. Ảnh: Nhiệt Băng
Việc di dời tiểu thương từ chợ Tròn vào chợ Đầm mới (Nha Trang, Khánh Hòa) đang tồn tại nhiều bất cập, tùy tiện. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top