Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sáng tháng tư trên mộ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm