Sáng mai, 3 hồ chứa đồng loạt xả đáy, dân hạ du lại nơm nớp "chạy" tài sản