Sẵn sàng xả nước đổ ải gieo cấy vụ Đông Xuân

Sẵn sàng xả nước đổ ải gieo cấy vụ Đông Xuân. Ảnh: EVN
Sẵn sàng xả nước đổ ải gieo cấy vụ Đông Xuân. Ảnh: EVN
Sẵn sàng xả nước đổ ải gieo cấy vụ Đông Xuân. Ảnh: EVN
Lên top