Sà lan lật úp trên sông Sài Gòn, các thuyền viên bất hợp tác