Rừng tràm giữa đêm phát hỏa, hơn 7 giờ mới dập tắt