Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Rong ruổi cùng xe ôm là cháu nội Vua Thành Thái