Rơi từ tầng cao xuống đất, học sinh lớp 10 tử vong