Rào chống xe né trạm, khiến dân địa phương “chịu trận” phí cao