Quỹ Phúc lợi Yasuhara tặng 2,4 triệu Yên hỗ trợ cho học sinh nghèo miền núi