Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quay về cố xứ

Sau mấy chục năm làm kinh tế mới, Eatrul vẫn là một vùng quê chưa giàu.
Sau mấy chục năm làm kinh tế mới, Eatrul vẫn là một vùng quê chưa giàu.