Quảng Trị: Trâu dữ sa bẫy được bán đấu giá 45 triệu đồng