Quảng Trị: Rừng thuộc khu bảo vệ nghiêm ngặt cũng bị phá

Các phách gỗ được vận chuyển ra khỏi rừng bằng cách kéo dọc theo suối. Ảnh: KBT.
Các phách gỗ được vận chuyển ra khỏi rừng bằng cách kéo dọc theo suối. Ảnh: KBT.
Các phách gỗ được vận chuyển ra khỏi rừng bằng cách kéo dọc theo suối. Ảnh: KBT.
Lên top