Quảng Trị: Không giấy phép, doanh nghiệp vẫn khai thác đá

Hoạt động khai thác đá diễn ra trong lúc doanh nghiệp chưa có giấy phép. Ảnh: PX03.
Hoạt động khai thác đá diễn ra trong lúc doanh nghiệp chưa có giấy phép. Ảnh: PX03.
Hoạt động khai thác đá diễn ra trong lúc doanh nghiệp chưa có giấy phép. Ảnh: PX03.
Lên top