Quảng Ngãi: Phúc khảo 86 bài thi, 71 thí sinh tăng điểm, 13 thí sinh rớt thành… đậu