Quảng Ngãi: Người dân đảo Bé được cấp nước ngọt trở lại

Nhà máy nước An Bình, huyện Lý Sơn.
Nhà máy nước An Bình, huyện Lý Sơn.
Nhà máy nước An Bình, huyện Lý Sơn.
Lên top