Quảng Nam và Đà Nẵng trong Cách mạng mùa thu tháng 8

Toà đốc lý Đà Nẵng - nơi đồng chí Lê Văn Hiến - tiếp thu chính quyền trong Cách mạng tháng 8.
Toà đốc lý Đà Nẵng - nơi đồng chí Lê Văn Hiến - tiếp thu chính quyền trong Cách mạng tháng 8.
Toà đốc lý Đà Nẵng - nơi đồng chí Lê Văn Hiến - tiếp thu chính quyền trong Cách mạng tháng 8.
Lên top