Quảng Nam: Rò rỉ điện, giật chết hai ông trâu mộng, đền 62 triệu đồng