Quảng Nam mua đất rừng để cứu đàn Voọc Chà Vá chân xám

Voọc Chà Vá chân xám ở khu vực núi Hòn Dồ hiện có khoảng 20 cá thể.
Voọc Chà Vá chân xám ở khu vực núi Hòn Dồ hiện có khoảng 20 cá thể.