Quảng Bình: Đình chỉ công tác phó phòng UBND huyện vì xúc phạm người dân