Phú Thọ: Nâng cao chất lượng điện nông thôn, vùng sâu