Phụ huynh chờ con thi, đường Hà Nội tắc không lối thoát