Phụ huynh bức xúc đòi nhà trường minh bạch quà cứu trợ lũ lụt