"Phóng viên Đinh Hữu Dư là tấm gương sáng về sự dũng cảm, dấn thân vì nghề"