Phòng chống dịch COVID-19 ở biên giới Việt - Lào: Còn phải bám trụ lâu dài

Biên phòng Hướng Lập (Quảng Trị) hỗ trợ người dân gặt lúa. Ảnh: Hưng Thơ
Biên phòng Hướng Lập (Quảng Trị) hỗ trợ người dân gặt lúa. Ảnh: Hưng Thơ
Biên phòng Hướng Lập (Quảng Trị) hỗ trợ người dân gặt lúa. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top