Phó Thủ tướng chỉ đạo không cần cấp phép phổ biến bài hát đã quen thuộc