Phố đi bộ đầu tiên tại Yên Bái ra mắt lặng lẽ giữa dịch COVID-19

Yên Bái ra mắt phố đi bộ
Yên Bái ra mắt phố đi bộ
Yên Bái ra mắt phố đi bộ
Lên top