Thanh Hóa:

Phát hiện xác người đàn ông nổi trên Hồ Thành