Hà Nội:

Phát hiện thi thể võ sư môn phái Bình Định Gia dưới cống nước