Phát hiện nhiều vi phạm về môi trường tại Cty CP sơn Hải Phòng

Kết luận của Đoàn thanh tra Tổng cục Môi trường .
Kết luận của Đoàn thanh tra Tổng cục Môi trường .