Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phát hành tem bưu chính chuyên về biển, đảo Việt Nam